Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2012

HeyYou
3393 0cb6

February 03 2012

HeyYou
HeyYou
HeyYou
HeyYou
HeyYou
"Kiedy miała piętnaście lat, umiała juz całować z otwartymi ustami i wiedziała, że miłość jest głównie źródłem cierpienia."

P.Coelho ' jedenaście minut'
HeyYou
'Rób w życiu to co chcesz, a nie to co musisz, a będziesz najszczęśliwszym człowiekiem na świecie' 
HeyYou
- Dobrze się wczoraj bawiłaś? 
- Nie wiem jeszcze mi nie opowiadali.
Reposted frombasia basia viaromantycznosc romantycznosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl